Search

Information

Procedury szkolne

Procedury szkolne:

 1. Procedura zwalniania z wf
 2. Procedura zwalniania z wycieczki
 3. Procedury postępowania w przypadku zamachu terrorystycznego
 4. Procedura postępowania w przypadku, gdy rodzic nie odbiera dziecka ze świetlicy szkolnej
 5. Procedura postępowania dyrektora szkoły w przypadku, gdy policja dokonuje zatrzymania nieletniego sprawcy czynu karalnego przebywającego na terenie szkoły
 6. Procedura postępowania wobec ucznia uchylającego się od realizowania obowiązku szkolnego
 7. Procedura postępowania w sytuacjach zagrożenia uczniów
 8. Procedura postępowania w przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że na terenie szkoły znajduje się uczeń będący pod wpływem alkoholu lub narkotyków
 9. Procedura postępowania w przypadku zaistnienia wypadku ucznia w czasie zajęć edukacyjnych
 10. Procedura postępowania w przypadku zaistnienia wypadku fałszerstwa
 11. Procedura postępowania w przypadku zaistnienia gróźb, sygnałów i zachowań samobójczych
 12. Procedura postępowania w przypadku zaistnienia braku informacji lub niejasna sytuacja formalno-prawna dziecka (rodzice przebywają za granicą)
 13. Procedura postępowania w przypadku zagrożenie udziałem w grupach destrukcyjnych
 14. Procedura postępowania w przypadku przebywania obcej osoby na terenie szkoły
 15. Procedura postępowania w przypadku, gdy dziecko odmawia powrotu do domu
 16. Procedura postępowania w przypadku agresywnego zachowania ucznia
 17. Procedura postępowania w przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że uczeń posiada przy sobie substancję przypominającą narkotyk
 18. Procedura postępowania nauczyciela z uczniem sprawiającym trudności wychowawcze
 19. Procedura obserwacji zajęć nauczycieli
 20. Procedura " Niebieskiej Karty"
 21. Procedura wprowadzania zmian w statucie
 22. Procedura przeprowadzania egzaminu poprawkowego.
 23. Procedura zwalniania ucznia z lekcji.
 24. Procedura kontroli realizacji obowiązku szkolnego.
 25. Procedura na wypadek wtargniecia na teren szkoły uzbrojonego napastnika.
 26. Procedura zwalniania ucznia z nauki drugiego języka obcego.
 27. Procedura postepowanie w razie ujawnienia cyberprzemocy.
 28. Procedura reagowania w przypadku braku kontaktu z uczniami w okresie epidemii.

Additional information