Search

Information

Ceremoniał szkolny

Ceremoniał szkolny
Szkoły Podstawowej nr 4 im. Mikołaja Kopernika
w Tarnobrzegu

Wstęp

Ceremoniał szkolny jest zborem ustanowionych i obowiązujących  w szkole norm zachowania w czasie uroczystości szkolnych z udziałem sztandaru szkoły i samej celebracji sztandaru.
Ceremoniał nawiązuje do tradycji szkoły, kształtuje w uczniach postawy patriotyczne i uczy szacunku dla tradycji narodu polskiego.


Symbole szkoły

a) Patron
b) Logo szkoły
c) Sztandar szkoły
d) Pieśń szkoły
e) Ceremoniał wewnątrzszkolny

 


Patron szkoły

 

Szkole Podstawowej nr 4 w dniu 3 czerwca 1972 roku nadano imię Mikołaja Kopernika – olbrzyma wszechstronności i wiedzy.


„Na ostrzu mego cyrkla podniosłem jak diament

gwiazdę słońca do punktu stałego w przestrzeni.”

 

Logo szkoły


Logo szkoły prezentowane jest na:

 • papierze firmowym;
 • zaproszeniach;
 • witrynie internetowej szkoły.


Sztandar szkoły

Sztandar dla społeczności szkolnej jest symbolem Polski, symbolem Małej Ojczyzny, jaką jest szkoła i jej najbliższe środowisko.

 

 

 

 

 

 

 

 

W dniu 3 czerwca 1972 roku ufundowano pierwszy sztandar dla naszej szkoły. Przechowywany jest w szklanej gablocie w klasopracowni historycznej.


29 maja 1999 roku odbyła się uroczystość poświęcenia drugiego sztandaru szkoły. Przechowywany jest wraz z insygniami w szklanej gablocie w gabinecie dyrektora szkoły.
Insygnia pocztu to:

 • biało-czerwone szarfy założone przez prawe ramię, zwrócone kolorem białym w stronę kołnierza spięte na lewym biodrze;
 • białe rękawiczki.


Poczet sztandarowy

Poczet sztandarowy główny i rezerwowy wyznaczany jest co roku spośród uczniów klas szóstych wyróżniających się w nauce o nienagannej postawie i wzorowym zachowaniu.

W jego skład wchodzą:

 • chorąży
 • asysta


Pieśń szkoły


Czytał księgi, patrzył w gwiazdy
nie przez noc i nie przez dwie.
Ludzie myślą, że to Słońce
dookoła Ziemi mknie.


ref.: Cały świat się pomylił
Kopernik znalazł błąd,
że gwiazdy się kłóciły
z mądrością starych ksiąg.


Długo trzeba patrzeć w niebo,
by odczytać światło gwiazd.
Długo trzeba żyć wśród ludzi,
by zrozumieć przyszły czas.


ref.: ...


Dziś myśl jego podziwiamy,
bo są prawdą jego sny,
że planety wokół Słońca
krążą niby złote ćmy.


ref.: ...

Pieśń szkoły śpiewana jest podczas wszystkich uroczystości szkolnych po hymnie państwowym. Podczas pieśni szkoły uczestnicy uroczystości przyjmują postawę zasadniczą.


Ceremoniał wewnątrzszkolny

Ceremoniał tworzą:

 • rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego;
 • pasowanie na ucznia, ślubowanie klas pierwszych;
 • pożegnanie klas szóstych;
 • święto patrona szkoły.


Postawy sztandaru i pocztu sztandarowego podczas uroczystości

 • „zasadnicza” – sztandar położony na trzewiku drzewca przy prawej nodze na wysokości czubka buta. Drzewce przytrzymywane prawą ręką powyżej pasa, łokieć prawej ręki lekko przyciśnięty do ciała. Lewa ręka jest w pozycji „zasadniczej”.
 • „spocznij” – sztandar trzymany przy prawej nodze jak w postawie „zasadniczej”. Chorąży i asysta w postawie „spocznij”.
 • „na ramię” – chorąży kładzie drzewce prawą ręką (pomaga lewą) na prawe ramię i trzyma je pod kątem 45 stopni. Płat sztandaru musi być oddalony od barku przynajmniej na szerokość dłoni.
 • „prezentuj” – z postawy „zasadniczej” chorąży podnosi prawą ręką sztandar do położenia  przy prawym ramieniu (dłoń prawej ręki na wysokości barku), następnie lewą ręką chwyta  drzewce sztandaru tuż pod prawą, po czym opuszcza prawą ręką drzewce sztandaru do położenia pionowego przy prawym ramieniu.  Lewa dłoń chwyta drzewce poniżej prawego barku.
 • „salutowanie sztandarem w miejscu” – wykonuje się z postawy „prezentuj”, chorąży robi zwrot w prawo skos z równoczesnym wysunięciem lewej nogi  w przód na odległość jednej stopy i pochyla sztandar w przód do 45 stopni.  Po czasie „salutowania” przenosi sztandar do postawy „prezentuj”.
 • "salutowanie sztandarem w marszu" – z położenia „na ramię” w taki sposób jak przy salutowaniu w miejscu. Komendy: „na prawo patrz” – pochyla sztandar; „baczność” – bierze sztandar na ramię.


Salutowanie sztandaru następuje:

 • podczas hymnu narodowego
 • podczas podnoszenia flagi państwowej na maszt
 • podczas opuszczania trumny do grobu
 • podczas podniesienia Hostii
 • podczas minuty ciszy dla uczczenia czyjejś pamięci
 • podczas składania wieńców i kwiatów przez wyznaczone delegacje.

Przekazanie sztandaru

Ceremoniał przekazania sztandaru i zaprzysiężenia członków wybranej Ogólnoszkolnej Rady Uczniowskiej odbywa się w czasie uroczystego zakończenia roku szkolnego.

Przebieg uroczystości:
1. „Baczność” - uczestnicy uroczystości przyjmują postawę zasadniczą.
2. „Sztandar szkoły wprowadzić” - poczet w postawie „na ramię w marszu” i „prezentuj” zajmuje wyznaczone miejsce.
3. „Do hymnu” - sztandar w postawie „salutowanie w miejscu”.
4. „Po hymnie” - uczestnicy uroczystości przyjmują pozycję swobodną. Sztandar w postawie „prezentuj” i „spocznij”.
5. „Do ślubowania wystąp” - uczniowie wybrani do Ogólnoszkolnej Rady Uczniowskiej i nowy skład pocztu ustawiają się przodem do bocznych płaszczyzn sztandaru.
6. „Do ślubowania” - sztandar przyjmuje postawę „salutowanie w miejscu”. Uczniowie trzymają uniesioną prawą rękę do góry. Dyrektor szkoły odczytuje rotę przysięgi. Uczniowie powtarzają „przyrzekamy”.

Zaprzysiężenie Ogólnoszkolnej Rady Uczniowskiej
My członkowie Ogólnoszkolnej Rady Uczniowskie przyrzekamy godnie pełnić powierzone zaszczytne funkcje i nie zawieść zaufania koleżanek i kolegów:
- przyrzekamy
W swojej pracy zawsze uwzględniać słuszne życzenia i propozycje koleżanek i kolegów:
- przyrzekamy
Pomagać dyrekcji szkoły, nauczycielom i wychowawcom w organizowaniu życia szkolnego:
-przyrzekamy
Godnie reprezentować szkołę:
- przyrzekamy
Podtrzymywać piękne tradycje szkoły:
- przyrzekamy
Sumiennie spełniać nasze obowiązki i pracować dla dobra całej społeczności szkolnej:
- przyrzekamy
Postępować zawsze zgodnie z Regulaminem Szkoły:
- przyrzekamy

7. „Po ślubowaniu wstąp” - nowy skład Ogólnoszkolnej Rady Uczniowskiej powraca na swoje wyznaczone miejsce. Sztandar powraca do postawy „prezentuj” i  „spocznij”.
8. Przewodniczący Ogólnoszkolnej Rady Uczniowskiej – Przekazujemy Wam sztandar naszej szkoły. Opiekujcie się nim, sumiennie wypełniajcie swoje obowiązki i godnie reprezentujcie naszą szkołę.
9. „Baczność” „Sztandar przekazać” - sztandar przyjmuje postawę „salutuj  w miejscu”. Nowy skład pocztu przyklęka na prawe kolano przed sztandarem   z pochyloną głową, po czym wstaje. Następuje przekazanie sztandaru  i insygniów. Ustępujący poczet przyklęka przed sztandarem z pochyloną głową.
10. „Ustępujący poczet odmaszerować” - ustępujący poczet przechodzi na wyznaczone miejsce.

Ślubowanie uczniów klas pierwszych

Ślubowanie uczniów klas pierwszych odbywa się w postawie zasadniczej. Przedstawiciele klas pierwszych podchodzą do sztandaru po komendzie „Do ślubowania wystąp”. Po komendzie „Do ślubowania” uczniowie trzymają uniesioną do góry na wysokości oczu prawą rękę z wyciągniętymi dwoma palcami i powtarzają rotę przysięgi.

Ślubuję być dobrym Polakiem.
Dbać o dobre imię swojej klasy i szkoły.
Będę uczyć się w szkole, jak kochać Ojczyznę.
Jak dla niej pracować, kiedy urosnę.
Będę starał się być dobrym kolegą.
Swym zachowaniem i nauką pragnę sprawiać radość sobie, rodzicom i nauczycielom oraz mojej Ojczyźnie – Polsce.

Pasowanie na ucznia
Pasowanie na ucznia następuje tuż po ślubowaniu.
Dyrektor szkoły kładzie na lewe ramię każdego pierwszoklasisty duży ołówek i mówi „Pasuję cię na ucznia Szkoły Podstawowej nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Tarnobrzegu”.

Pożegnanie absolwentów szkoły

Uroczyste pożegnanie odbywa się dzień przed zakończeniem roku szkolnego.
Wszyscy zgromadzeni przyjmują postawę zasadniczą. Po komendzie „Do ślubowania wystąp” przewodniczący klas szóstych podchodzą do sztandaru.  „Do ślubowania” - sztandar w postawie „salutowanie w miejscu”. Absolwenci trzymają uniesioną do góry prawą rękę z wyciągniętymi dwoma palcami i powtarzają za Dyrektorem szkoły słowo „ślubujemy”.

Rota ślubowania absolwentów
- Ślubujemy
Dbać o dobre imię, naszej szkoły i jako jej wychowankowie godnie ją reprezentować.
Zdobytą wiedzę i umiejętności jak najlepiej wykorzystać w dalszym życiu.
Ofiarnie pracować dla dobra nasze szkoły.
Odkrywać siebie, swoje zdolności, zainteresowania i pasje.
Być otwartym na świat i ludzi.

„Po ślubowaniu wstąp” - sztandar wraca do postawy „spocznij” i „prezentuj”. Przewodniczący klas szóstych powracają na swoje miejsca.


Rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego

Uroczystość rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego składa się  z:

 • części z udziałem sztandaru szkoły;
 • części oficjalnej (wystąpienie dyrektora szkoły, gości, wręczanie nagród itd.);
 • części artystycznej przygotowanej przez uczniów naszej szkoły.


Udział sztandaru w uroczystościach poza terenem szkoły
Sztandar szkoły uczestniczy w miejskich uroczystościach rocznicowych organizowanych przez administrację samorządową i państwową oraz w uroczystościach religijnych i pogrzebowych.

Dekoracja budynku szkoły flagami państwowymi
Budynek dekorowany jest flagami państwowymi

 • w święta państwowe;
 • w wyjątkowych sytuacjach o wymiarze państwowym: wybory parlamentarne, prezydenckie, samorządowe;
 • podczas żałoby narodowej;
 • w inne uroczystościach wynikających z ceremoniału szkolnego.

Flaga państwowa eksponowana z innymi flagami (np. innego kraju, organizacji międzynarodowych, UE) powinna zajmować pozycję uprzywilejowaną tj. skrajną na prawo.

Additional information