Search

Information

MISJA SZKOŁY

„Pierwszym zasadniczym zadaniem kultury jest wychowanie człowieka,

by umiał być człowiekiem."

Jan Paweł II


Nasza szkoła to droga, która bezpiecznie prowadzi do mądrości, prawdy, dobra i piękna.
Chcemy przygotować młodego człowieka do godnego życia w zmieniającym się świecie.
Jest to możliwe przy pełnej współpracy nauczycieli, uczniów, rodziców i społeczności lokalnej.
Pragniemy, by nasz uczeń posiadał rzetelną wiedzę, umiał korzystać z dorobku kulturowego, techniki, potrafił przezwyciężać trudności i kształtować swoją osobowość.
Przy realizacji tej misji niezbędne są: cierpliwość, tolerancja, zrozumienie dla drugiego człowieka, życzliwość, wrażliwość i odpowiedzialność.


WIZJA SZKOŁY


„Dzisiaj należy wiedzieć, co trzeba poznawać jutro, by radzić sobie pojutrze."


Naszym celem jest stworzenie szkoły efektywnej, bezpiecznej, estetycznej, przyjaznej dla uczniów i rodziców o wysokim poziomie nauczania.

Drogi do osiągnięcia celu.

1. Tworzenie i realizacja autorskich programów nauczania i wychowania.
2. Zwiększenie atrakcyjności szkoły dla uczniów (ciekawe lekcje, zajęcia pozalekcyjne, konkursy, imprezy klasowe, szkolne itp.).
3. Wyrabianie u uczniów umiejętności niezbędnych w dalszej edukacji i w życiu (samokształcenie, pokonywanie stresów, twórcze rozwiązywanie problemów, asertywność).
4. Mierzenie jakości pracy szkoły, analizowanie wyników i ulepszanie procesu dydaktyczno-wychowawczego.
5. Doskonalenie programu wychowawczego szkoły i poszczególnych klas.
6. Rozwijanie talentów i zainteresowań uczniów.
7. Działania na rzecz poprawy stanu zdrowia uczniów oraz rozwoju sportu i turystyki.
8. Efektywna współpraca z rodzicami i środowiskiem.
9. Zwiększenie zaangażowania wszystkich nauczycieli i pracowników szkoły w rozwiązywanie jej problemów.
10. Promowanie osiągnięć szkoły.

Additional information