Search

Information

Rozwiązanie stosunku pracy

Nauczyciela wolno wysłać na urlop lub na badania lekarskie

Nauczyciel może skorzystać z urlopu dla poratowania zdrowia, jeśli jego stan zdrowia tego wymaga, a nauczyciel spełnia wymagania określone w art. 73 Karty Nauczyciela.

Ponadto dyrektorowi wolno na mocy art. 23 ust. 5 KN wysłać nauczyciela w każdym czasie na badania okresowe lub kontrolne. Jeśli nauczyciel nie zgłosi się na badania dwukrotnie i nie sprawiedliwi swojej nieobecności, jest to podstawa do rozwiązania z nim stosunku pracy. Z nauczycielem rozwiązuje się stosunek pracy w przypadku wydania przez lekarza orzeczenia o niezdolności nauczyciela do wykonywania dotychczasowej pracy.

Naruszenie przepisów - kara dyscyplinarna

Postępowanie nauczyciela, o którym mowa w pytaniu, można również rozpatrywać w kontekście odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczyciela. Nauczyciel obowiązany jest:

· rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, w tym zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę;

· wspierać każdego ucznia w jego rozwoju;

· dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego;

· kształcić i wychowywać młodzież w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka;

· dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów.

Naruszenie ww. obowiązków jest zagrożone odpowiedzialnością dyscyplinarną - zgodnie z przepisami określonymi w ustawie Karta Nauczyciela. W sprawach dyscyplinarnych nauczycieli orzekają w pierwszej instancji komisje dyscyplinarne przy wojewodach dla nauczycieli wszystkich szkół na terenie województwa.

Odpowiedzialność porządkowa nauczycieli

Nauczyciele podlegają również odpowiedzialności porządkowej. Za uchybienia przeciwko porządkowi pracy, w rozumieniu art. 108 Kodeksu pracy, wymierza się nauczycielom kary porządkowe zgodnie z przepisami Kodeksu pracy. Kary porządkowe stosuje pracodawca w przypadku stwierdzenia, że pracownik naruszył zasady ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy.

Podstawa prawna:

Ustawa z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. 2006 nr 97, poz. 674 ze zm.) - art. 6, art. 20 ust. 1, art. 23 ust. 1, ust. 4, ust. 5, art. 27, art. 70 ust. 2, art. 73, art. 75 ust. 1, art. 91c.

Ustawa z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. 1998 nr 21, poz. 94 ze zm.) - art. 108

Orzecznictwo:

uchwała Składu Siedmiu Sędziów SN z 11 lutego 2004 r. (II PZP 14/03).

Additional information