Search

Information

Zasiłek dla bezrobotnych nauczycieli czy świadczenie kompensacyjne?

Nauczyciele, których stosunek pracy ustał m.in. w związku ze zmianami organizacyjnymi w szkole (tj. na podstawie art. 20 ust. 1, ust. 5c i ust. 7 KN), mogą przejść na świadczenie kompensacyjne, o ile spełniają warunki dotyczące odpowiedniego wieku i stażu pracy w oświacie. Aby otrzymać to świadczenie, nauczyciel po rozwiązaniu stosunku pracy nie może wykonywać żadnej pracy zarobkowej.

Niekiedy nauczyciele, którzy mają wymagany staż pracy, nie osiągnęli jeszcze wieku, który uprawnia do otrzymania świadczenia kompensacyjnego (do 2014 r. wynosi on 55 lat). Powstały wątpliwości, czy fakt pobierania zasiłku dla bezrobotnych w okresie od ustania stosunku pracy z przyczyn organizacyjnych do dnia złożeniu wniosku o świadczenie kompensacyjne, nie pozbawia nauczyciela prawa do tego świadczenia. Dlatego Zarząd Główny ZNP zwrócił się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z prośbą o rozwianie wątpliwości, czy nauczyciel ma prawo do świadczenia kompensacyjnego, gdy po ustaniu stosunku pracy będzie pobierał zasiłek dla bezrobotnych do dnia złożenia wniosku o to świadczenie.

W odpowiedzi Departament Świadczeń Emerytalno-Rentowych ZUS poinformował, że Pobieranie zasiłku dla bezrobotnych nie stanowi przeszkody do przyznania nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego. Zatem po zwolnieniu z pracy, aby otrzymać świadczenie kompensacyjne nauczyciele nie może podejmować pracy zarobkowej, jednak zasiłek dla bezrobotnych nie stoi na przeszkodzie do otrzymania świadczenia.

Additional information