Search

Information

Regulamin Świetlicy

Regulamin świetlicy przy Szkole Podstawowej nr 4

im. Mikołaja Kopernika w Tarnobrzegu

 

Celem ogólnym świetlicy szkolnej jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej  umożliwiającej wszechstronny rozwój osobowości. Z ogólnego celu wynikają zadania szczegółowe:

  1. Organizowanie zespołowej nauki. Wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej i udzielanie indywidualnej pomocy uczniom mającym trudności w nauce.
  2. Prowadzenie pracy wychowawczej zmierzającej do kształtowania u wychowanków właściwej postawy społeczno – moralnej (odpowiednie zachowanie się w szkole, domu i środowisku lokalnym).
  3. Wdrażanie uczniów do pożytecznego organizowania sobie wolnego czasu wyrabianie nawyków kulturalnej rozrywki, sportu i zabawy na świeżym powietrzu. 
  4. Prowadzenie współpracy z rodzicami, wychowawcami klas, a także pedagogiem szkolnym celem rozwiązywania napotkanych trudności wychowawczych.
  5. Ujawnianie i rozwijanie zamiłowań, zainteresowań i uzdolnień uczniów.
  6. Zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa podczas pobytu w świetlicy.

DOKUMENTACJA

1. Organizacja pracy świetlicy.

2. Roczny plan pracy opiekuńczo- wychowawczej świetlicy

3. Miesięczne plany pracy opiekuńczo – wychowawczej nauczycieli świetlicy.

4. Dziennik zajęć (jeden na grupę).

5. Karty zgłoszeń dzieci do świetlicy.

6. Ramowy rozkład dnia.

PRACOWNICY ŚWIETLICY

1. Pracownikami świetlicy są: kierownik świetlicy i nauczyciele świetlicy –

członkowie Rady Pedagogicznej.

2. Kierownik świetlicy podlega dyrektorowi szkoły.

3. Kierownikowi świetlicy bezpośrednio podlegają nauczyciele świetlicy.

4. Dyrektor szkoły określa zakres zadań, uprawnień i odpowiedzialności

kierownika świetlicy.

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE

1. Do świetlicy przyjmuje się:

a) uczniów klas I – III, w tym w szczególności dzieci rodziców pracujących, rodzin niepełnych, wielodzietnych,

b) w razie potrzeby ze świetlicy mogą także korzystać uczniowie klas IV – VI,

c) świetlica zapewnia również opiekę uczniom zwolnionym z lekcji religii i basenu, oraz innych planowych zajęć edukacyjnych,

d) opieką objęci zostają również uczniowie skierowani do świetlicy przez dyrektora szkoły, z powodu nieobecności nauczyciela lub czekający na zajęcia lekcyjne.

2. Przyjmowanie uczniów do świetlicy dokonuje się na podstawie pisemnego

zgłoszenia rodziców (opiekunów) dziecka – karty zgłoszenia do świetlicy szkolnej.

3. Uczniowie mogą korzystać z opieki w świetlicy od godz. 6:30 – 17:00.

4. Świetlica realizuje swoje zadania według rocznej organizacji pracy opiekuńczo – wychowawczej świetlicy.

5. Uczniowie przebywający w świetlicy zobowiązani są do przestrzegania wewnętrznego regulaminu świetlicy.

WEWNĘTRZNY REGULAMIN ŚWIETLICY

1. Uczeń przychodzący do świetlicy zgłasza się do nauczyciela świetlicy.

2. Uczeń ma obowiązek informowania nauczyciela świetlicy o każdorazowym nawet krótkotrwałym oddaleniu się.

3. Dzieci przebywające w świetlicy szkolnej zostają zapoznane z zasadami bezpieczeństwa,

4. Dzieci mają obowiązek szanować i dbać o wyposażenie świetlicy. W przypadku zniszczenia przez dziecko mienia świetlicy rodzice (opiekunowie) ponoszą koszty naprawy.

5. Za zaginione telefony, MP3 i inne urządzenia techniczne oraz zabawki przyniesione z domu świetlica nie ponosi odpowiedzialności.

6. Rodzic nie ma możliwości telefonicznego polecenia dziecku samodzielnego powrotu do domu.

7. Dziecko ze świetlicy mogą odebrać jedynie rodzice lub wyznaczeni przez nich opiekunowie, których dane są wpisane do Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy.

8. W wyjątkowych sytuacjach uczeń może być odebrany przez osobę, której danych rodzic nie umieścił w karcie zgłoszenia dziecka do świetlicy, jeśli osoba ta ma pisemne upoważnienie od rodziców/opiekunów prawnych dziecka i na potwierdzenie odbioru ucznia wypełni odpowiednie oświadczenie.

9. Rodzice i opiekunowie zobowiązani są do poinformowania nauczyciela świetlicy
 o odbiorze dziecka ze świetlicy.

10. Dzieci uczęszczające na zajęcia do świetlicy szkolnej nie mogą być odbierane przez osoby niepełnoletnie (zgoda rodziców lub opiekunów na wyjście dziecka z np. niepełnoletnim rodzeństwem należy rozumieć jako zgodę na samodzielne wyjście dziecka ze świetlicy).

11. Wychowawcy świetlicy nie odpowiadają za dziecko, które samodzielnie opuściło teren szkoły w czasie kiedy powinno przebywać w świetlicy szkolnej.

12. W pracy z dziećmi wychowawca świetlicy współpracuje z pedagogiem szkolnym oraz wychowawcami klas.

13. Wychowawca klasy wystawiając ocenę z zachowania na koniec roku szkolnego uwzględnia opinię wychowawcy świetlicy na temat każdego dziecka uczęszczającego do świetlicy.

14. Zajęcia świetlicowe mogą odbywać się w innym pomieszczeniu lub na boisku szkolnym.

15. Jeżeli w trakcie trwania roku szkolnego rodzic postanowi wypisać dziecko

ze świetlicy, powinien fakt ten zgłosić nauczycielowi świetlicy.

16. Wychowawca świetlicy ma obowiązek niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły o problemach zaistniałych podczas zajęć w szkolnej świetlicy.

17.Obowiązkiem rodziców lub prawnych opiekunów jest przestrzeganie godzin pracy świetlicy i punktualnego odbierania dzieci po skończonych zajęciach.

18. Uczeń sprawiający trudności wychowawcze może być usunięty z listy uczestników świetlicy. Wniosek o usunięcie dziecka ze świetlicy przedstawia wychowawca świetlicy na posiedzeniu Rady Pedagogicznej. Rada podejmuje stosowną uchwałę. Od decyzji Rady Pedagogicznej nie ma odwołania. Rodzice dziecka karnie usuniętego ze świetlicy mogą po raz kolejny starać się  o umieszczenie dziecka w świetlicy dopiero w następnym roku szkolnym.

19. W momencie zapisu dziecka do świetlicy rodzice zapoznają się i akceptują Regulamin Świetlicy.

 

PRAWA  UCZNIA W ŚWIETLICY:

Uczeń ma prawo do:

a) respektowania swoich praw i obowiązków,

b) uczestnictwa i udziału we wszystkich organizowanych zajęciach, zabawach
 i imprezach,

c) rozwijania samodzielności, samorządności oraz społecznej aktywności,

d) rozwijania swoich zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień

e) życzliwego, podmiotowego traktowania,

f) swobody w wyrażaniu myśli i przekonań,

g) uzyskania pomocy w przypadku trudności w nauce,

h) korzystania z pomieszczeń świetlicowych, materiałów plastycznych, księgozbioru świetlicy, zabawek i gier.

OBOWIĄZKI UCZNIA W ŚWIETLICY:

Uczeń ma obowiązek:

a) dbać o ład i porządek,

b) zostawiać tornister w wyznaczonym miejscu w świetlicy,

c) stosować się do poleceń wychowawców świetlicy oraz pozostałych pracowników szkoły,

d) informować każdorazowo wychowawców świetlicy o swoim przyjściu oraz wyjściu ze świetlicy,

e) meldować natychmiast wszelkie wypadki oraz złe samopoczucie,

f) aktywnie uczestniczyć w zajęciach,

g) zachowywać się kulturalnie w świetlicy i stołówce szkolnej.

 

Additional information