Search

Information

Statut Stowarzyszenia

STATUT

Stowarzyszenia „COPERNICUS”

przy Szkole Podstawowej Nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Tarnobrzegu

 

(tekst jednolity z dnia 27 listopada 2018 r.)

 

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Stowarzyszenie „COPERNICUS” przy szkole Podstawowej nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Tarnobrzegu  zwane dalej “Stowarzyszeniem” działa na mocy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach oraz niniejszego statutu.
 2. Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej – Stowarzyszenie „COPERNICUS”.

§ 2

 1. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Tarnobrzeg.

§ 3

 1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.

§ 4

 1. Stowarzyszenie powołane jest na czas nieokreślony.

§ 5

 1. Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami. Może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.

§ 6

 1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

 

Rozdział II

Cele i sposoby działania

§ 7

 1. Celem Stowarzyszenia jest wspieranie działań Szkoły Podstawowej nr 4 w Tarnobrzegu, a w szczególności:
  1. Popularyzacja idei działań na rzecz dobra dzieci.
  2. Wszechstronne działanie na rzecz zwiększenia świadomości środowisk lokalnych odnośnie praw dziecka.
  3. Wspieranie inicjatyw mających na celu rozwój intelektualny, fizyczny oraz duchowy dzieci.
  4. Działanie na rzecz utrzymania, modernizacji i wzbogacania bazy lokalowej oraz rzeczowej Szkoły Podstawowej nr 4 w Tarnobrzegu.
  5. Aktywizacja, integracja i zwiększenie zainteresowania środowisk lokalnych sprawami oraz problemami Szkoły.
  6. Uczestniczenie dzieci w życiu kulturalnym miasta, regionu, kraju.
  7. Inicjowanie działań, mających na celu rozwój zainteresowań i uzdolnień uczniów.
  8. Pomoc dzieciom z rodzin najuboższych.
  9. Inicjowanie różnych form współpracy szkoły z rodzicami dzieci.
  10. Podejmowanie działań w zakresie szeroko pojętej pomocy psychologiczno – pedagogicznej, a przede wszystkim profilaktyki uzależnień i pomocy dla ofiar przemocy w rodzinie.
  11. Promowanie integracji z Unią Europejską.
  12. Działania na rzecz idei rozwoju demokracji.
  13. Działania na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn.
  14. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.
  15. Działalność w zakresie ochrony zdrowia oraz ratownictwa medycznego.

§ 8

 1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
  1. Udział w realizacji programów, których charakter jest zbieżny z celami Stowarzyszenia.
  2. Prowadzenie działalności wydawniczej, badawczej, informacyjnej i edukacyjnej.
  3. Współpracę z władzami samorządowymi, państwowymi, jednostkami edukacyjnymi, sektorem gospodarczym oraz środkami masowego przekazu zainteresowanymi działaniami na rzecz dzieci.
  4. Nawiązywanie kontaktów i wymianę informacji z organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz dzieci.
  5. Gromadzenie funduszy przeznaczonych na wsparcie Szkoły Podstawowej nr 4 w Tarnobrzegu i jego wychowanków.
  6. Organizowanie konferencji, akcji, konkursów, festynów i szkoleń.
  7. Poszukiwanie sponsorów, darczyńców, fundatorów.
  8. Składanie wniosków o dotacje do organizacji międzynarodowych, zagranicznych i krajowych.
  9. Wskazywanie, opracowywanie, popularyzowanie i realizowanie różnorodnych form pomocy Szkole.
  10. Udzielanie wsparcia, w tym finansowego, inicjatywom i działaniom Szkoły.
  11. Organizowanie i finansowanie szkoleń dla dzieci, rodziców, wychowawców w zakresie statutowej działalności stowarzyszenia.
  12. Prowadzenie działalności integrującej członków stowarzyszenia poprzez aktywność: kulturalną i towarzyską, jak też integrującą członków stowarzyszenia, sponsorów i darczyńców.
  13. Inne zgodne z prawem działania prowadzące do realizacji celów statutowych stowarzyszenia.

§9

 1. Stowarzyszenie prowadzi działalność odpłatną i nieodpłatną.

Rozdział III.

Członkowie, ich prawa i obowiązki.

§10

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

§11

 1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
  1. członków zwyczajnych,
  2. członków wspierających,
  3. członków honorowych.

§12

 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna akceptująca statutowe cele Stowarzyszenia, która złoży pisemną deklarację członkowską oraz jest rekomendowana przez dwóch członków wprowadzających.
 2. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji,
 3. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna i prawna, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową, merytoryczną lub rzeczową.
 4. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały zarządu podjętej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.
 5. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój stowarzyszenia,
 6. Członkiem honorowym staje się po przyjęciu uchwały przez Walne Zebranie na wniosek Zarządu albo co najmniej 6 członków Stowarzyszenia.

§ 13

 

 1. Członek zwyczajny ma prawo:
  1. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
  2. korzystania z dorobku i wszelkich form działalności stowarzyszenia,
  3. udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
  4. zgłaszanie wniosków co do działalności Stowarzyszenia.

§ 14

 1. Członek zwyczajny obowiązany jest do :
  1. aktywnego uczestniczenia w pracach Stowarzyszenia oraz propagowania jego celów i programu,
  2. przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
  3. regularnego opłacania składek i innych świadczeń obowiązujących w Stowarzyszeniu,
  4. troski o dobre imię Stowarzyszenia.

§ 15

 1. Członek wspierający i honorowy, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, posiada prawa określone w § 12.
 2. Członek wspierający jest obowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania uchwał i regulaminów władz Stowarzyszenia.
 3. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

§ 16

 1. Członkostwo Stowarzyszenia ustaje na skutek:
  1. dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi,
  2. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego będącego osobą prawną,
  3. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
  4. wykluczenia przez Zarząd:
   1. z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres 12 miesięcy,
   2. z powodu rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień i uchwał władz stowarzyszenia.

2.  Decyzję o wykluczeniu podejmuje Zarząd w formie uchwały, wykluczony członek stowarzyszenia ma możliwość odwołania się na piśmie w ciągu siedmiu dni roboczych do walnego Zebrania Członków.

 

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

§ 17

 1. Władzami naczelnymi Stowarzyszenia są:
  1. Walne Zebranie Członków,
  2. Zarząd,
  3. Komisja Rewizyjna.

 

§ 18

 1. Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów. Walne Zebranie może zdecydować o przeprowadzeniu głosowania tajnego.
 2. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy tych władz uzupełniany jest spośród nie wybranych kandydatów, wg. kolejności uzyskanych głosów. Liczba dobranych w ten sposób członków władz nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.

§ 19

 1. Uchwały wszystkich władz stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków, chyba, że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.

Walne Zebranie Członków

§ 20

 1. Walne Zebrane Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 2. Walne Zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne.
 3. Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd raz w roku, jako sprawozdawcze i co 4 lata jako sprawozdawczo wyborcze. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków, Zarząd powiadamia członków co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.
 4. Walne Zebranie obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
 5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd: z własnej inicjatywy, na żądanie Komisji Rewizyjnej, na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych.
 6. Zarząd jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w ciągu 3 miesięcy, od dnia otrzymania żądania lub wniosku.
 7. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 21

 1. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
  1. uchwalenie zmian statutowych,
  2. uchwalenie głównych kierunków działania Stowarzyszenia,
  3. uchwalenie regulaminów nie zastrzeżonych do właściwości innych władz Stowarzyszenia,
  4. wybór i odwołanie władz statutowych,
  5. uchwalanie zasad zatrudniania i wynagradzania pracowników,
  6. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
  7. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz podejmowanie uchwał w przedmiocie udzielenia lub odmowy udzielania absolutorium ustępującym władzom, na wniosek Komisji Rewizyjnej,
  8. nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego Stowarzyszenia, na wniosek Zarządu,
  9. podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.
  10. uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz zasad ich opłacania.

Zarząd

§ 22

 1. Zarząd, będący najwyższą władzą Stowarzyszenia w okresie między Walnymi Zebraniami Członków, kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, a za swoją pracę i działania odpowiada przed Walnym Zebraniem Członków.

§ 23

 1. Zarząd składa się z 3 do 5 osób. Na swym pierwszym posiedzeniu Zarząd wybiera ze swego grona prezesa, wiceprezesa oraz skarbnika.
 2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż dwa razy w ciągu roku.

§ 24

 1. Do zakresu działania Zarządu należy:
  1. kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,
  2. zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
  3. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
  4. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
  5. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
  6. podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu i obciążaniu majątku nieruchomego i ruchomego Stowarzyszenia,
  7. podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich (przyjmowanie, skreślanie),
  8. podejmowanie uchwał o przynależności Stowarzyszenia do krajowych i międzynarodowych organizacji oraz delegowanie przedstawicieli Stowarzyszenia do tych organizacji i na imprezy zagraniczne,
  9. zawieranie porozumień o współpracy z organami administracji i władzami naczelnymi innych organizacji,
  10. zgłaszanie wniosków o nadanie lub pozbawienie przez Walne Zebranie Członków godności członka honorowego Stowarzyszenia,
  11. składanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań ze swojej działalności.

Komisja Rewizyjna

§ 25

 1. Komisja Rewizyjna jest władzą Stowarzyszenia powołaną do sprawowania kontroli nad jego działalnością.

§ 26

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 - 5 członków, którzy na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona przewodniczącego, zastępcę oraz sekretarza.

§ 27

 1. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
  1. kontrolowanie działalności Stowarzyszenia,
  2. występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli i lustracji,
  3. prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia niewywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu,
  4. zwołanie Walnego Zebrania Członków, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie lub trybie ustalonym statutem,
  5. składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium władzom Stowarzyszenia,
  6. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

Rozdział V

Majątek Stowarzyszenia

§ 28

 1. Źródłami powstawania majątku Stowarzyszenia są:
  1. składki członkowskie,
  2. darowizny, zapisy i spadki,
  3. dotacje,
  4. lokaty terminowe,
  5. wpływy z działalności statutowej oraz dochody własne.
 2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 3. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

 

§ 29

 1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym w sprawach majątkowych uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie.

Rozdział VI

Zmiana statutu i rozwiązanie się Stowarzyszenia

§ 30

 1. Zmianę statutu uchwala Walne Zgromadzenie członków większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków zwyczajnych.
 2. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
 3. Podejmując Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

 

 

 

Additional information