Search

Information

Rodzice szkole

Fundacja „Rodzice Szkole” została ustanowiona  w celu wspierania rodziców i rad rodziców w działalności na terenie szkoły ich dzieci.

Link do strony Fundacji

Nauczanie indywidualne

Indywidualny program i tok nauki dla ucznia szczególnie uzdolnionego

Zezwolenie na indywidualny program lub tok nauki może być udzielone po upływie co najmniej jednego roku nauki, a w uzasadnionych przypadkach — po śródrocznej klasyfikacji ucznia (§ 4 ust. 1 rozporządzenia MENiS z 19 grudnia 2001 r. w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki). Może być realizowany na każdym etapie edukacyjnym i w każdym typie i rodzaju szkoły.

 

Czytaj więcej: Nauczanie indywidualne

Additional information