Search

Information

Zasiłek dla bezrobotnych nauczycieli czy świadczenie kompensacyjne?

Nauczyciele, których stosunek pracy ustał m.in. w związku ze zmianami organizacyjnymi w szkole (tj. na podstawie art. 20 ust. 1, ust. 5c i ust. 7 KN), mogą przejść na świadczenie kompensacyjne, o ile spełniają warunki dotyczące odpowiedniego wieku i stażu pracy w oświacie. Aby otrzymać to świadczenie, nauczyciel po rozwiązaniu stosunku pracy nie może wykonywać żadnej pracy zarobkowej.

Niekiedy nauczyciele, którzy mają wymagany staż pracy, nie osiągnęli jeszcze wieku, który uprawnia do otrzymania świadczenia kompensacyjnego (do 2014 r. wynosi on 55 lat). Powstały wątpliwości, czy fakt pobierania zasiłku dla bezrobotnych w okresie od ustania stosunku pracy z przyczyn organizacyjnych do dnia złożeniu wniosku o świadczenie kompensacyjne, nie pozbawia nauczyciela prawa do tego świadczenia. Dlatego Zarząd Główny ZNP zwrócił się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z prośbą o rozwianie wątpliwości, czy nauczyciel ma prawo do świadczenia kompensacyjnego, gdy po ustaniu stosunku pracy będzie pobierał zasiłek dla bezrobotnych do dnia złożenia wniosku o to świadczenie.

W odpowiedzi Departament Świadczeń Emerytalno-Rentowych ZUS poinformował, że Pobieranie zasiłku dla bezrobotnych nie stanowi przeszkody do przyznania nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego. Zatem po zwolnieniu z pracy, aby otrzymać świadczenie kompensacyjne nauczyciele nie może podejmować pracy zarobkowej, jednak zasiłek dla bezrobotnych nie stoi na przeszkodzie do otrzymania świadczenia.

Zachowania wskazujące na wykluczenie społeczne ucznia

Sprawdź jak rozpoznać, że uczeń może być ofiarą wykluczenia społecznego; na jakiego zachowania ucznia i jego otoczenia zwrócić uwagę.

Zachowania rówieśników wobec ucznia:

 • manifestowanie obojętności lub niechęci, bojkot- czasem przyczyny takiego zachowania mogą być bardzo prozaiczne np. sposób ubierania się, rodzaj słuchanej muzyki czy szczególne zaangażowanie w jakąś działalność (harcerstwo, działalność w kościele itp.),
 • przytyki, wyzwiska, wyśmiewanie, obrażanie,
 • stosowanie przemocy,
 • odrzucenie, izolowanie z grupy rówieśniczej,
 • odmawianie praw, niechęć do wspólnych działań w grupie rówieśniczej.         

 Zachowania ucznia:

 • zmiany w zachowaniu, obniżenie nastroju, nieadekwatnie gwałtowne reakcje, spadek koncentracji uwagi, zaniedbania higieniczne, częste choroby,
 • spadek osiągnięć szkolnych,
 • unikanie kontaktów rówieśniczych lub nadmierna chęć upodobnienia się, udział w grupach negatywnych,
 • ucieczki z domu, włóczęgostwo,
 • nagminne wagary,
 • eksperymentowanie z substancjami psychoaktywnymi,
 • bójki, przemoc, agresja, niszczenie mienia.

Nie  wolno bagatelizować żadnego przypadku trudności ucznia w szkole
owszechnej opinii zagrożeni wykluczeniem są uczniowie, którzy prezentują trudne zachowania, mają trudności w nauce, wagarują, sprawiają trudności wychowawcze. Trzeba jednak pamiętać również o grupie uczniów wycofanych, którzy nie sprawiają szczególnych trudności, nie dokuczają nauczycielom, są niemal niezauważalni. Uczniowie ci często umykają uwadze nauczycieli i przechodzą z klasy do klasy nieopanowując niezbędnej wiedzy i umiejętności, które pozwolą im funkcjonować na dalszych etapach edukacji. Narastające trudności szkolne takich uczniów w którymś momencie stają się dla nich nie do pokonania i stają się główną przyczyną unikania szkoły, wagarów, w konsekwencji czasem skutkują porzuceniem szkoły, co ma wpływ na dalszą sytuację życiową tych uczniów.

Więcej artykułów…

 1. Rozwiązanie stosunku pracy

Additional information