Search

Information

Rozwiązanie stosunku pracy

Z nauczycielem można rozwiązać stosunek pracy włącznie w przypadkach wskazanych w Karcie Nauczyciela. Dyrektor szkoły może skierować nauczyciela na badania lekarskie kontrolne lub okresowe. Ponadto, jeśli stan zdrowia nauczyciela tego wymaga, może on skorzystać z urlopu dla poratowania zdrowia. Jeżeli w szkole dochodzi do łamania przez nauczyciela przepisów Karty Nauczyciela lub ustalonego porządku pracy, nauczycielowi może zostać wymierzona kara porządkowa lub dyscyplinarna.

Nauczyciel zatrudniony na czas nieokreślony lub przez mianowanie jest szczególnie chroniony

Mianowanie oraz zatrudnienie na czas nieokreślony nauczyciela charakteryzuje się trwałością stosunku pracy. Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem zatrudnionym na podstawie mianowania zostało uregulowane w ustawie Karta Nauczyciela w sposób całościowy i wyczerpujący w art. 20 ust. 1, art. 23 ust. 1, ust. 4 i ust. 5 oraz art. 27 i art. 70 ust. 2.

Czytaj więcej: Rozwiązanie stosunku pracy

Additional information